Free Websites at Nation2.com
Translate this Page
Total Visits: 133

Кыргыз тили 9 класс гдз

Кыргыз тили 9 класс гдз

Кыргыз тили 7 класс жмамытов гдз
Download: Кыргыз тили 9 класс гдз
Скачать файл: gdz po kirgizskomu yaziku 9 klass abduvaliev. Пособие предназначено родителям, которые смогут помочь своему ребенку в выполнении домашних заданий, проконтролировать правильность решения и степень усвоения материала.


Орус тили аркылуу кирген с. Содержание учебника строится на основании формирования взаимосвязей: состав - строение - свойства вещества. Название: Mashed Жанры: Гонки Язык Интерфейса: Русский Год выпуска: 2005 Разработчик: Supersonic Software Издатель: Empire Interactive Размер файла: 142. Название: готовые домашние задания кыргызский Автор: snake13524 Издательство: ALEX Год: 2005 Язык: русский Формат: djvu Размер: 20.


Кыргыз тили 7 класс жмамытов гдз - Чамалама сандардын арасына дефис коюлуп жазылат: отуз- кырк чамалуу кой- эчки, 5- 6 киши, т. ISBN 5655013576 Кыргызский язык: учебник для 5 класса русской школы.

 

Кыргыз тилинин жазуу эрежелери орфографиялык эрежеси Кыргыз. Тыбыш, тамга жана алфавит 1-. Кыргыз адабий тилинде отуз тогуз тыбыш бар: он т. Кыргыз адабий тилиндеги тыбыштарды белгил. Аары, саат, жаа, жээк, бээ, оор, боор, жоо,. Орус тилинен же орус тили аркылуу чет тилдерден кирген бир катар с. Б тамгасынын жазылышы Б тыбышы эки. Г тамгасынын жазылышы 1. Орус тили аркылуу кирген с. Бирок, жазууда г тыбышы сакталып кала берет: педагок айтылышы — педагог жазылышы налок айтылышы — налог жазылышы , диалок айтылышы — диалог жазылышы , демагок айтылышы — демагог жазылышы , залок айтылышы — залог жазылышы. Ж тамгасынын жазылышы Кыргыз тилиндеги ж тыбышы менен орус тилинен кабыл алынган с. К тамгасынын жазылышы С. Орус тили аркылуу кирген с. Ф, х, ц, щ тамгаларынын жазылышы. Алфавиттен орун алган ф, х, ц, щ тамгалары дээрлик орус тили аркылуу кирген с. Кыргыз тилинде ф тамгасы айрым тууранды жана сырдык с! Фатима, Фарида кишинин аттары. Кыргыз тилинде х тыбышы хан, пахта деген с. Араб, иран тилдеринен кирип, айрым тектеш тилдерде х аркылуу айтылып жана жазылып ж. Кыргызский язык и чтение УМК. Йоттошкон е, ё, ю, я тамгаларынын жазылышы 1. Йоттошкон е тамгасы т. Орус тили аркылуу кирген с. Аягы й тыбышы менен б. Гдз по кыргызскому языку за 9 класс абдувалиевВ нем сохранены структура и методология изложения материала. Кузовлев Учебник английского языка. Кыргыз тилинин кесиптик лексикасына. ISBN 5655013576 Кыргызский язык: учебник для 5 класса русской школы. Республики на 2015-2016 учебный год для школ с русским языком обучения. Кыргызский язык и чтение УМК , 2013, отпечатано ОсОО «Альмерия». Кыргыз тили, 2012, Б. Булардын кийет, чийет, ке. Кыргыз тилинде ё тамгасы т. Кой, сой, чой, той сыяктуу аягы - ой менен б. Орус тили аркылуу кирген с. Кыргыз тилинде ю тамгасы т. Аягы й тыбышы менен б. Жазууда ю тамгасы орус тили аркылуу кирген с. Кыргыз тилинде я тамгасы т. Орус тили аркылуу кирген с. Баш тамгалардын жазылышы 1. Биз элибиздин маданий байлыгына мурасчыбыз. Аалам, Ооруктам, Уулум, Ээрден, Аалы ж. Айрым тыбыштары орун алмашып, эки т. Ал эми нечен- эчен, небак- эбак болуп айтылган с. Аягы р тыбышы менен б. I, II жактын жекелик м. Аягы к, п тыбыштары менен б. Аягы м, п тыбыштары менен б. Аягы н тыбышы менен б. Аягы з тыбышы менен б. Аягы ч тыбышы менен б. Жанаша айтылган эки с. Татаал сандардын ар бир б. Татаал этиштин ар бир т. Зат атооч менен этиштен, куралган кошмок с. Тууранды, сырдык, модал с. Башкы тамгаларынан кыскартылган татаал с. Баш тамгаларынан кыскартылган татаал с. Биринчи муундарынан кыскартылган жалпы татаал с. Адамдын ысымына, аты- ж. Азамат Алтай, Аман Саспай, Ашым Жакыпбек сыяктуу адам аттарын жазууда адегенде. Кыргыз тилиндеги адам аттарынын аягына ь белгиси жазылбайт: Асель, Назгуль, Эмиль эмес, Асел, Назг. Адам аттарына - лык, - чы, чыл, - изм м. Орус же башка тилдерге тиешел. Урук, уруу, эл аттары этнонимдер кичине тамга менен башталып солто, саяк, кыдык, орус, хакас , татаал т. Эгерде географиялык татаал энчил. Орус тилинен которулуп алынган географиялык аттардын ар бир с. Кыргыз тилине которулбай алынган орусча кандай айтылса, ошол калыбынча колдонулуп ж. Айтылышы жана жазылышы ар т. Мамлекет, мамлекеттик жогорку органдардын жана эл аралык уюмдардын аталыштарынын бардык с. Мамлекеттик жана мамлекеттик эмес мекеме, ишкана, коом, фонд, уюмдардын аталыштарынын биринчи с. Мекемелердин курамындагы ички б. Ордендердин, медалдардын аттары тырмакчага алынбай, баш тамга менен, орден, медаль деген с. Тарыхый окуя, майрамдардын аталыштарынын биринчи с. Завод- фабрика, театр, ашкана, кафе, мейманкана, спорттук уюм, д. Орус тилинен же ал аркылуу башка тилдерден кирген с. Орус тилинен же ал аркылуу башка тилдерден мурдатан. Орус тилинен же ал аркылуу башка тилдерден кирген айрым с. Аягы - пп, - тт, - сс, - мм кош. Эки муундан турган ага, ата, атак, аалам, аары, араа, эне, эшик, ээле, элек,. Ошондуктан батал- ьон, консул- ьтация, раз- ъезд, под- ъезд болуп ташылбастан, баталь- он, консуль- тация, разъ- езд, подъ- езд болуп ташылат. Йоттошкон я, ю, е, ё тамгалары менен келген муундар б. Башкы тамгаларынан кыскартылган БУУ, КУУ, УАК, МАИ сыяктуу с. Кишилердин кыскартылып алынган ысымы жана атасынын аты фамилиядан ажыратылып ташылбайт. Рысалиевдин жана кыскартылган б. Цифрадан кийин келген км, дм, м, см, т, ц, кг, г сыяктуу кыскартылган с. Дефис менен жазуунун эрежелери. Кайталанып айтылган сырдык с! Эгер иреттик сан цифра аркылуу берилсе, анда дефис - ынчы, - нчы м. Рим цифрасынан кийин дефис коюлбай жазылат: XIX кылымдагы орус адабиятынын тарыхы. Кыргыздардын ХVI- ХVII кылымдардагы экономикалык жана саясий абалы. Окуу жылынын III чейреги. Иреттик сан атоочтордун ордуна N белгиси коюлса, андан кийин дефис белгиси келбейт, анткени N белгисинин. Чамалама сандардын арасына дефис коюлуп жазылат: отуз- кырк чамалуу кой- эчки, 5- 6 киши, т. Адамдардын илимий даражасын, адистигин, кызматын, наамын, ченин же башка белгилерин к. Пресс- бюро, пресс- конференция, киловатт- саат, тонна- километр, корабль- спутник сыяктуу эки б.

 

Itʼs possible that these automated requests were sent from another user on your network. Биринчи муундарынан кыскартылган жалпы татаал с. Кыргыз адабий тилиндеги тыбыштарды белгил. Те, кто придерживается консервативных взглядов на учёбу в школе учить всё и любыми способами должны понимать, что решебники — это не источник пустого списывания. Жазууда ю тамгасы орус тили аркылуу кирген с. Кыргыз тилинде я тамгасы т.

Задание № 100 — Русский язык 7 класс (Ладыженская, Баранов, Тростенцова)